Πληροφορίες

Το έργο «Sustainable Tourism Innovation Through Hybrid Project Management (HyPro4ST)» είναι ένα τριετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων: Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας (Αριθμός Συμφωνίας: 101056300 — HyPro4STERASMUSEDU-2021-PIALLINNO).

Το έργο φιλοδοξεί να:

Αναπτύξει ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, αυτό του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργων» (Sustainable Hybrid Project Manager) για τον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Βελτιώσει τις δεξιότητες διαχείρισης έργων, καθώς και τις ψηφιακές, πράσινες, επιχειρηματικές και δημιουργικές δεξιότητες των επαγγελματιών του χώρου.

Συμβάλλει στην άμβλυνση της απώλειας θέσεων εργασίας, των ανισοτήτων και άλλων κινδύνων.

Δημιουργήσει ένα σύστημα απορρόφησης (νέων) ταλέντων, το οποίο να μπορεί να αξιοποιήθει στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού για τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών της τριτοβάθμιας και διά βίου εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας του τουρισμού.

Αυτή η πολυμερής κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν 17 εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες, θα αναπτύξει όλα τα αποτελέσματα του έργου σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες, διασφαλίζοντας το διασυνοριακό χαρακτήρα τους.

about-inside